Nieuwsberichten

De voornaamste punten uit het Regeerakkoord Rutte 3

Beste ABW-leden,
Zoals jullie zelf ook al hebben kunnen vaststellen; er is inmiddels een regeerakkoord: REGEERAKKOORD RUTTE 3 …Vertrouwen in de toekomst…
De partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan samen regeren. Het formatieoverleg duurde lang, namelijk 208 dagen. Maar nu zijn de partijen het eens over het regeerakkoord met als titel ‘Vertrouwen in de toekomst’.

De economie in Nederland bloeit, de werkloosheid is ongekend laag, dus vol verwachting ben ik benieuwd over wat het nieuwe kabinet voor alle burgers in Nederland in petto heeft.
Ik vind dat het tijd wordt dat de Nederlandse burgers die jarenlang de broekriem strak hebben aangetrokken nu delen in deze economische bloei en groei in Nederland via maatregelen die dit gaan bevestigen.

Een eerste reactie op de plannen inzake de arbeidsmarkt is dat ik het bijzonder jammer vind dat er weer een versoepeling van het ontslagrecht komt onder het mom van juist meer vaste banen creëren. Mijns inziens is dit niet zo zeer een geste naar werkend Nederland, maar meer naar de werkgevers van Nederland.
Ook de verdere versobering van de transitievergoeding vind ik eigenlijk onacceptabel. We hebben als werknemer als gigantisch moeten inleveren op de wijziging van Kantonrechtersformule naar Transitievergoeding toe en nu ook nog deze teruggang. In de plaats hiervoor c.q. om toch ook maar iets te geven en niet alleen maar te geeft men dan een select groepje personen, namelijk aan diegenen onder ons die vader worden een aantal verlofdagen meer nemen - althans zo zie ik dit. Natuurlijk werd het tijd dat ook de vaders onder ons recht krijgen op een acceptabel aantal betaalde verlofdagen bij de geboorte van zoon of dochter. Maar niet als een soort "compensatie" voor andere bezuinigingen vanuit werkgeverskant.

De voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief vind ik een forse klap voor zieken, gehandicapten en mensen die op hulpmiddelen zijn aangewezen. Want het lage btw-tarief geldt onder meer voor geneesmiddelen, voeding en hulpmiddelen. Daar moet nu nog 6 procent belasting over worden betaald. Het nieuwe kabinet wil dat naar 9 procent brengen, een belastingverhoging van maar liefst 50 %. Geneesmiddelen gebruik je niet zomaar, net zomin als hulpmiddelen. Je hebt geen hoortoestel omdat je dat zo leuk vindt, maar omdat je dat nodig hebt.
Dit geldt ook voor de verhoging van de btw op voeding. De overheid propageert dat we steeds gezonder en bewuster moeten eten, dus laat die btw verhoging zeker niet gelden voor groenten en fruit.
Premier Rutte zegt dat het Regeerakkoord 3 een ontzettend mooi akkoord is en dat iedereen er op vooruit gaat. Of dit ook zo zal zijn, zal de tijd moeten leren. Voor mij lijkt dit vooralsnog zeker nog niet op een "ontzettend mooi akkoord".

Bij het moment van schrijven vindt het formatiedebat in de Tweede Kamer plaats. De oppositiepartijen maken het Rutte cum suis behoorlijk moeilijk en vragen nu al om het schrappen van de geplande btw-verhoging. Er zullen ongetwijfeld nog meer vragen komen daar het formatiedebat nog gaande is.
Rutte zegt nu al toe dat het Nibud de plannen van het nieuwe coalitie gaat doorrekenen. Ook worden alle onderliggende stukken die tijdens de formatie zijn gebruikt naar de Kamer gestuurd.
Volgens Rutte staat waarschijnlijk op donderdag 26 oktober a.s. het nieuw kabinet op het bordes. Dan volgt op dinsdag 31 oktober en woensdag 1 november a.s. het debat over de regeringsverklaring.
In het onderstaande volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen van het Regeerakkoord.

Met vriendelijke groet,
Vakbond ABW,

Jack Hurxkens,
voorzitter.BELANGRIJKSTE PUNTEN UIT HET REGEERAKKOORD RUTTE 3
(LET OP: HET ZIJN VOORNEMENS, DAT WIL ZEGGEN DAT HET NOG NIET ZEKER IS DAT HET OOK FEITELIJK OP DIE MANIER WORDT INGEVOERD.)

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Versoepeling ontslagrecht
Het ontslagrecht wordt versoepeld, werkgevers hoeven pas na drie jaar in plaats van twee jaar een vast contract aan te bieden. Zo zouden meer mensen een vast contract moeten kunnen krijgen, is het idee.
Op dit moment zijn werkgevers na twee jaar dienstverband al verplicht om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te geven. Door de invoering van de Wet werk en zekerheid werd de maximale duur van de ketenbepaling per 1 juli 2015 verkort van drie jaar naar twee jaar. In het regeerakkoord wordt deze maatregel weer teruggedraaid. Dit betekent dat de maximale duur van de ketenbepaling straks weer drie jaar is. Werknemers hebben dan na drie tijdelijke contracten of contracten tijdens een duur van maximaal drie jaar recht op een vast contract.
De tussenperiode die ervoor zorgt dat de keten opnieuw begint te lopen, blijft zes maanden. Wel vinden de formatiepartijen dat er per sector een mogelijkheid moet zijn om hiervan af te wijken. Dit is nu al het geval bij seizoensarbeid, maar geldt straks ook voor terugkerend tijdelijk werk dat hoogstens negen maanden per jaar kan worden verricht.

Direct na indiensttreding recht op transitievergoeding
Werknemers hoeven straks niet meer twee jaar in dienst te zijn om recht te hebben op de transitievergoeding. Ook wijzigt de berekening van de transitievergoeding na het tiende dienstjaar.
Op dit moment moeten werknemers een dienstverband van minimaal twee jaar hebben voordat zij bij ontslag recht hebben op een transitievergoeding. In het regeerakkoord is aangekondigd dat werknemers dit recht straks vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst krijgen. Voor het recht op de transitievergoeding maakt het dan dus niet meer uit hoelang een werknemer in dienst is geweest. Wel zal de hoogte van de transitievergoeding bij een korter dienstverband dan twee jaar uiteraard minimaal zijn.

Wijziging transitievergoeding na tiende dienstjaar
Daarnaast wordt de hoogte van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn geweest straks gewijzigd. Op dit moment krijgen zij voor de eerste tien jaar een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Voor de jaren na het tiende dienstjaar heeft de werknemer recht op een half maandsalaris per gewerkt jaar. Dit laatste wijzigt straks: ook na het tiende dienstjaar blijft een werknemer dan een derde maandsalaris per gewerkt jaar ontvangen. De overgangsregeling voor vijftigplussers blijft wel gewoon bestaan.

Vanaf 1 juli 2020 wekenlang vaderschapsverlof
Per 2019 kunnen werknemers vijf dagen (nu twee dagen) betaald kraamverlof opnemen als hun partner bevalt. Vanaf 1 juli 2020 wordt het kraamverlof, ook wel vaderschapsverlof genoemd, nog verder uitgebreid. Tijdens deze vijf verlofdagen betaalt de werkgever het volledige loon door. Het oude wetsvoorstel beoogde te regelen dat UWV voor de drie extra verlofdagen een uitkering zou betalen. De uitbreiding van twee naar vijf betaalde verlofdagen moet per 1 januari 2019 gebeuren.

Vijf weken kraamverlof, met uitkering van UWV
Het nieuwe wetsvoorstel heeft nog een andere verrassing in petto: per 1 juli 2020 krijgen de werknemers de kans om maar liefst vijf aanvullende weken vaderschapsverlof op te nemen. Dit deel van het verlof wordt wél betaald door UWV. De uitkeringsinstantie verstrekt hiervoor een uitkering, die 70% van het dagloon (en hoogstens 70% van het maximumdagloon) bedraagt. Een werknemer kan het verlof alleen in het eerste half jaar na de geboorte van het kind opnemen.

Proeftijd vast contract gaat naar vijf maanden
Op dit moment is de maximale proeftijd die een werkgever met een werknemer mag afspreken nog twee maanden. In het regeerakkoord staat dat de formatiepartijen deze periode straks gaan verlengen naar vijf maanden. Wel geldt dit alleen als een werkgever direct als eerste contract een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de werknemer sluit. Voor meerjaarscontracten (langer dan twee jaar) wordt de maximale proeftijd verlengd naar drie maanden.
In alle andere situaties blijft de maximale duur van de proeftijd hetzelfde. Dit betekent dat een werkgever straks nog steeds geen proeftijd mag opnemen in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. Voor een contract dat langer duurt dan zes maanden en korter dan twee jaar blijft de maximale proeftijd een maand.

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte van twee naar één jaar
De maximale duur van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers (met 25 werknemers) wordt teruggebracht van twee naar één jaar. Een werknemer die bij zo’n organisatie werkt, krijgt dus bij ziekte maximaal een jaar het loon doorbetaald van zijn werkgever. Blijft hij ook na 52 weken nog ziek, dan ontvangt hij zijn loon van UWV. Voor de collectieve kosten van het tweede ziektejaar moeten de kleine werkgevers een uniforme lastendekkende premie betalen.

Wetswijziging nodig voor kortere loondoorbetalingsplicht
Ook een deel van de re-integratieverplichtingen tijdens het tweede ziektejaar gaan over naar UWV. Het opzegverbod tijdens de eerste twee jaar van ziekte blijft gewoon in stand. Voor het verkorten van de loondoorbetalingsplicht is wel een wetswijziging nodig. Het zal dus nog wel een tijdje duren voordat de gewenste wijzigingen in werking treden. Als later blijkt dat de veranderingen positief uitpakken, zijn de formatiepartijen bereid verdergaande maatregelen te nemen.

Compensatie transitievergoeding na ziekte gaat door
Het aankomende kabinet zet het wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding na ontslag wegens langdurige ziekte toch door. Dit voorstel staat sinds het voorjaar geparkeerd.
Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met het wetsvoorstel, kunnen werkgevers die op of na 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een compensatie krijgen. Deze compensatie wordt betaald uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). De uniforme Awf-premie gaat hiervoor omhoog, dus werkgevers betalen indirect mee aan de compensatie.
Naast de compensatieregeling staat er in het wetsvoorstel een maatregel die de cao meer ruimte geeft om af te wijken van de wettelijke transitievergoeding. Ook deze maatregel wordt doorgezet onder het nieuwe kabinet.

Nieuw pensioenstelsel: iedereen z’n eigen potje
Als het aan de formatiepartijen ligt, verdwijnt de zogenoemde doorsneesystematiek in het pensioenstelsel. Iedere werknemer bouwt straks zijn eigen pensioenpotje op: het persoonlijk pensioenvermogen.
In het regeerakkoord 2017 wordt een grootschalige verandering van het pensioenstelsel aangekondigd. Iedere deelnemer krijgt zijn eigen, individuele pensioenpot: het persoonlijk pensioenvermogen. Daarmee verdwijnt de doorsneesystematiek waarbij de premie van jongeren deels wordt gebruikt voor het pensioenuitkering van ouderen. De plannen van de formatiepartijen sluiten aan op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over het nieuwe pensioenstelsel.

Wél collectieve risicodeling
De invoering van het persoonlijk pensioenvermogen betekent niet dat gepensioneerden die langer leven dan gemiddeld de laatste jaren van hun leven zonder pensioen komen te zitten. Een collectieve buffer – die wordt gevuld met overrendement – zorgt er namelijk voor dat onvoorziene omstandigheden geen nadelige gevolgen hebben voor deelnemers.
De formatiepartijen willen meteen vaart zetten achter de nieuwe pensioenplannen. Al begin 2018 willen zij op hoofdlijnen overeenstemming bereiken met de sociale partners. Het streven is dat in 2020 het wetgevingsproces afgerond wordt en direct daarna begonnen kan worden met de implementatie van de nieuwe regels.

Geen verschijningsplicht meer bij nulurencontract
Oproepkrachten met een nulurencontract zijn straks niet meer verplicht - of minder snel verplicht - om gehoor te geven aan een oproep van de werkgever. Dit blijkt uit het regeerakkoord.
Op dit moment is een oproepkracht met een nulurencontract nog verplicht om aan een oproep van de werkgever gehoor te geven. Hij mag dit alleen weigeren als hij hiervoor een goede reden heeft. Wel zijn in veel sectoren hierover goede afspraken gemaakt.

Recht op loon bij afzegging oproep
De formatiepartijen vinden het belangrijk dat alle oproepkrachten met een nulurencontract meer zekerheid krijgen. Ze willen daarom vastleggen dat deze groep werknemers niet verplicht zijn – of binnen een bepaalde periode niet verplicht zijn – om te komen werken als de werkgever hen oproept. Ook kan er worden vastgelegd dat een oproepkracht met een nulurencontract bij een afzegging van een oproep door de werkgever toch recht op loon heeft.

Belastingen
Inkomstenbelasting krijgt twee schijven van 36,93% en 49,5%. Uit het regeerakkoord blijkt dat het belastingstelsel flink hervormd gaat worden. Voor de inkomstenbelasting gaat een tarief van 36,93% gelden voor inkomens tot € 68.000, daarboven gaan belastingplichtigen een tarief van 49,5% betalen. Werken moet hierdoor meer gaan lonen.
Voor AOW-gerechtigden blijven er wel drie schijven bestaan.

Zorg
Het eigen risico in de zorg gaat de komende jaren niet omhoog. Het blijft dus 385 euro. Om dat te compenseren stijgt de zorgpremie.

Wonen
De afschaffingstermijn van de zogeheten Wet Hillen wordt opgerekt
Huizenbezitters met een volledig afgeloste hypotheek zijn in de toekomst duurder uit. De formerende partijen willen de wet-Hillen gefaseerd afschaffen. Die wet regelt, simpel gezegd, dat mensen die hun hypotheek helemaal of bijna volledig hebben afgelost, geen eigenwoningforfait hoeven te betalen. Zo'n één miljoen huishoudens maken volgens marktkenners gebruik van de regeling.
De Hillen-regeling wordt de komende twintig jaar in kleine stapjes uitgefaseerd, bevestigt een goed ingevoerde bron in Den Haag. Om de pijn iets te verzachten zou het eigenwoningforfait, nu 0,75% van de WOZ-waarde, ook iets omlaag gaan de komende jaren.
Het eigenwoningforfait moet bij het belastbaar inkomen worden opgeteld. Het bedrag dat mensen aan hypotheekrenteaftrek ontvangen wordt hierdoor lager. Maar mensen die hun hypotheek bijna volledig hebben afgelost en nauwelijks meer rente betalen die ze af kunnen trekken, zouden per saldo dus moeten betalen voor het bezit van een woning. De wet-Hillen voorkwam dit.

Aftrek Hypotheekrente
De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd naar 37 %. Dit zal vooral mensen raken die met hun inkomen in de hoogste belastingschijf zitten.

Afbouw huurtoeslag
De huurtoeslag wordt afgebouwd, in ruil voor beter betaalbare huurwoningen in de vrije sector.

Meer spaargeld
Het kabinet gaat de vermogens minder zwaar belasten. Het bedrag dat vrijgesteld is van belasting, gaat omhoog naar 30.000 euro.

Veiligheid en Justitie
- De begroting wordt losgekoppeld van boetes. Dat neemt de prikkel weg voor de politie om veel boetes uit te delen. Geen bonnenquota meer.
- Er komen experimenten met buurtrechters die, tegen een klein bedrag, eenvoudige zaken afhandelen bij burenruzies.
- Geen rechtbanken en gerechtshoven dicht.

Onderwijs

Leenstelsel studenten
Het leenstelsel blijft. Wel krijgen eerstejaarsstudenten in het hoger beroepsonderwijs en aan de universiteit een korting op het collegegeld. De maatregelen gaan komend studiejaar in.

Verlaging werkdruk
Het kabinet trekt bijna 500 miljoen uit voor de verlaging van de werkdruk voor leerkrachten in het basisonderwijs. Het geld kan onder meer besteed worden aan extra onderwijsassistenten en kleinere klassen. Eerder was al duidelijk er 270 miljoen euro bijkomt om de salarissen van de leerkrachten te verhogen.

Voorschoolse opvang
Het kabinet trekt ook geld uit voor de versterking van vroeg- en voorschoolse opvang. Daarmee kunnen achterstandsleerlingen 16 uur per week les krijgen.

Betere aansluiting middelbaar onderwijs
Er wordt ingezet op een beter overgang van de basis naar de middelbare school. Meer brede of verlengde brugklassen, zodat een leerling later kan kiezen.

Rekentoets geschrapt
De rekentoets zoals die er nu is wordt afgeschaft. Op middelbare scholen komt daar een alternatief voor en wordt onderdeel van het examen. Er wordt nog gekeken hoe het op het mbo wordt ingevoerd.

Maatschappelijke dienstplicht
Jongeren krijgen een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren. Het is vrijwillig, maar wie de dienstplicht vervult krijgt voorrang bij een baan bij de overheid.

Gekozen burgemeester
De weg wordt vrijgemaakt hiervoor. Het kabinet schaart zich achter de grondwetswijziging die dat mogelijk maakt. Hoe de burgemeestersverkiezing gaat verlopen, gaat het kabinet nog uitwerken.

Raadgevend referendum
Het raadgevend referendum wordt geschrapt. Nu kunnen burgers een referendum afdwingen als daar voldoende animo voor als, zoals bijvoorbeeld onlangs bij de sleepwet. Deze mogelijkheid verdwijnt.

Gas
Voor huishoudens wordt de belasting op elektriciteit verlaagd, het belastingtarief voor gas gaat omhoog. Daarnaast is het de bedoeling dat nieuwbouwwoningen geen gasaansluitingen meer krijgen.

Vliegen
Het wordt duurder om te vliegen vanwege een extra belasting.

Verkeersveiligheid
Daar waar verlichting op de snelwegen bijdraagt aan verhoging van de verkeersveiligheid gaat deze 's avonds en 's nachts weer aan.

VAKBOND ABW: STERK IN MAATWERK!
« Terug

Leden login

 -   - Adresgegevens

Valkenburgerweg 75
6419 AP Heerlen

Tel.: 045 -571 99 55
Fax: 045 -571 53 60

e-mail: balie@vakbondabw.nl

Routebeschrijving
Vul onderstaand uw adres in en klik op 'maak route'.
Straat + nr.
Plaats
maak route
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK