Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Groene energie (biomassa) 01-10-2020

Geachte leden,
In het verleden heb ik al eens geschreven over de energietransitie. Daarbij ben ik nog niet ingegaan op de energieopwekking in de vorm van de verbranding van biomassa (naast zonne- en windparken eveneens groene energie).
Afgelopen zomer zijn de twijfels over deze vorm van energieopwekking behoorlijk toegenomen.
De in aanbouw zijnde energiecentrale van Vattenfall in Diemen is daarmee enigszins op losse schroeven komen te staan. Reden genoeg dus, om ook deze vorm van energieopwekking eens onder de loep te nemen. Wanneer we over biomassa praten, waar hebben we het dan over? Biomassa wordt onderscheiden in 2 groepen:

1) Restproducten
Het gaat daarbij om het door u en mij geproduceerde GFT-afval, snoeiafval, rioolwaterslib en ook agrarisch afval. Kortom restproducten die rechtstreek afstammen van reeds bestaande productiestromen of productie processen. Hier is in beginsel niets op tegen.

2) Speciaal geteelde producten
Dit betreft bijvoorbeeld suikerriet, palmolie, mais en ook hout (lees bomen).
Met betrekking tot de speciaal geteelde producten doet zich steeds meer de vraag voor, of een dergelijke productie wel duurzaam is. Deze vraag doet zich zeer zeker voor in vergelijking met zonne- en windenergie. Redelijkerwijs kan bij deze twee laatste gesproken worden over duurzaamheid (van nature aanwezig). Met betrekking tot palmolie is inmiddels wel bekend dat de voortdurende aanplant van palmbomen een regelrechte bedreiging vormt voor de natuur (palmolie wordt overigens niet enkel gebruikt voor brandstof). Oerbossen worden meer en meer gekapt voor de aanplant van palmolie. Het behoeft geen betoog dat dit rampzalige gevolgen gaat hebben. Ook bij de productie van (brand)hout kunnen de nodige twijfels worden geplaatst. De voorraad is sowieso niet onuitputtelijk. De vraag is ook of er na de kap weer nieuwe bomen worden aangeplant en mocht dit al zo zijn, houdt de aanplant van nieuwe bomen dan gelijke tred met het aantal gekapte bomen? Zo niet, dan dreigt ontbossing met alle gevolgen van dien voor flora en fauna. Er bestaan weliswaar afspraken rond de duurzaamheid, maar zoals zo vaak het geval is, worden deze afspraken niet altijd nagekomen. Daar waar geldelijke belangen in het geding komen, vliegen de afspraken het raam uit.

Van de Amercentrale (kolencentrale) in Geertruidenberg is bekend dat deze biomassa in de vorm van houtpillen vermengt met steenkool. Deze houtpillen komen uit Amerika. De bomen hiervoor worden gekapt nabij Atlanta en worden in een fabriek aldaar verwerkt tot pellets. Deze pellets worden per zeecontainer via de Atlantische Oceaan overgebracht naar Rotterdam. Daar worden ze overgeladen en per schip naar de kolencentrale gebracht. Gelet op deze gang van zaken kan mijns inziens sowieso al een vraagteken worden geplaatst naar de zinvolheid van een dergelijk gebeuren. Temeer, omdat de eigenaar (Energiebedrijf RWE / Duitsland) voor de verbranding van deze pellets een subsidie van om en nabij 1 miljard Euro heeft gekregen (duurzaamheidsdoelstellingen Energieakkoord).

Een verder nadeel van geteelde biomassa kan zijn dat het concurrent is aan voedselproductie. Landbouwgrond kan immers slechts voor één doel gebruikt worden. Verder staat vast dat de verbranding van hout in energiecentrales (gemengd met kolen) leidt tot een verhoogde CO2 uitstoot van circa 15% (in vergelijk met gas zelfs 95%).

Aldus laait de weerstand op tegen biomassa en kolencentrales (overigens ook tegen het gas uit Rusland). Feit is wel dat er reservecapaciteit zal moeten bestaan als aanvulling of vervanging van groene energie uit zon en wind (bij weinig of geen zon en wind). Wat betreft deze windmolenperken en zonneweides; inmiddels wordt bij berekeningsmodellen (kostenplaat energietransitie) ook rekening gehouden met de bijkomende kosten, hetgeen eerder niet gebeurde …

Maakt dit - langzaam maar zeker - de weg vrij voor kernenergie ?
De tijd zal het leren!


Jo De la Roij,
hoofdbestuurder.

Bron: WEBLOG HOOFDBESTUUR
Geplaatst op: 01-10-2020

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord