Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Prinsjesdag 2022 “Mensen die nu in nood zijn, kunnen niet wachten tot 2023" 22-09-2022

20 september 2022. De derde dinsdag van september en dus Prinsjesdag.
Eindelijk weer een Prinsjesdag in volle glorie, maar wel in een nieuwe choreografie en samenstelling.
Want de koninklijke stoet was vergezeld van kroonprinses Amalia die er de eerste keer bij was, en deze keer vormde de Koninklijke Schouwburg het toneel voor de Troonrede, omdat het Binnenhof is afgesloten in verband met een grootscheepse en langdurige renovatie.

Prinsjesdag stond deze keer voornamelijk in het teken van de koopkracht.
De Koning gaf hierin al een beetje inzicht in de maatregelen van het regeringsbeleid waarvan sommige bedoeld zijn voor de korte termijn. Te denken valt o.a. aan:
* Een prijsplafond voor energie, zodat mensen hun energierekening kunnen blijven betalen.
* De belastingverlaging op brandstof en de energietoeslag. Deze lopen door in 2023.
* Het omhoog gaan van de zorgtoeslag en de basisbeurs voor studenten komend jaar.
* Een structurele inkomensverbeteringen voor lage en middeninkomens. Per 1 januari gaan het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met 10 % omhoog.
* Het verhogen van de huurtoeslag en het kindgebonden budget.
* Het dalen van de inkomstenbelasting voor werkenden én een stijging van de arbeidskorting, zodat werken meer loont.
* De aanpak inzake de nijpende situatie op de woningmarkt.
* De urgentie van de klimaataanpak.
* Het nieuwe pensioenstelsel waar er eerder perspectief is op indexatie en beter zicht voor mensen op de opgebouwde pensioenpot.

Koopkracht verbetering is nu volgens de Koning hard nodig!
Hij sloot zijn Troonrede af met een zin van zijn grootmoeder “Tezamen zullen we werken voor het heil van Nederland".
Benieuwd waren we dan ook over en hoe direct na de Troonrede ‘het werken voor het heil van Nederland´ dan ook tot uiting zou komen in de aanbieding van de Miljoenennota en de Begroting in de Tweede Kamer door Sigrid Kaag, de eerste vrouwelijke minister van Financiën in Nederland.
Dat er ongekende maatregelen worden genomen voor de koopkracht, was al duidelijk sinds het kabinet de begroting afrondde een paar weken geleden.
Traditiegetrouw was van alles uitgelekt, maar de nacht voor Prinsjesdag 2022 kwam er toch nog een inlegvelletje bij met het nieuwe plan, een plafond voor energieprijzen (zie verder meer hierover).
“Mensen die nu in nood zijn kunnen niet wachten tot 2023, want door de fors gestegen kosten voor levensonderhoud en energie raken steeds meer mensen financieel in de knel. Daarom is de afgelopen dagen nog koortsachtig overleg gevoerd over een plafond voor energie", aldus minister Kaag.
Dat op de valreep toch iets bleek te kunnen is volgens Kaag dan ook te danken aan een samenspel tussen overheid, energieleveranciers en besluitvorming in Brussel.
Met het prijsplafond - dat een tijdelijke maatregel is – hoopt men een deel van de onzekerheid bij huishoudens weg te nemen.
Dus presenteert het kabinet door de gestegen prijzen aan de kassa en op onze energierekening forse maatregelen om mensen met lage en middeninkomens te ondersteunen. Niet alleen volgend jaar, maar ook de jaren daarna.
De maatregelen hebben een omvang van 17,2 miljard euro in 2023 en 4,9 miljard euro in de jaren daarna (structureel). Ze worden voor een deel bekostigd doordat het kabinet stappen zet om de belasting op arbeid en vermogen meer in balans te brengen.

In het onderstaande gaan we in op wat in de Miljoenennota staat over voor de ons als Vakbond ABW belangrijke onderwerpen zoals Koopkracht, Arbeidsmark, Toeslagen, Onderwijs, Zorg, Wonen en Infrastructuur Prijsplafond energie, Klimaat en Defensie.

Koopkracht
Een overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de koopkracht.

Minimumloon
Het minimumloon gaat per 1 januari 2023 met ruim 10% omhoog. Ook de gekoppelde uitkeringen (zoals de bijstand en de AOW) stijgen hierdoor.
Gemeenten krijgen geld om in 2023 opnieuw een energietoeslag van € 1.300 uit te keren aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Huurwoningen
1. De huurtoeslag gaat in 2023 met circa € 17 per maand omhoog.
2. De huren van sociale huurwoningen gaan omlaag met gemiddeld € 57 per maand voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Zorgtoeslag
1. De zorgtoeslag gaat in 2023 omhoog met circa € 35 per maand naar € 154 per maand. Omdat de zorgtoeslag hoger wordt en het afbouwpercentage hetzelfde blijft, zijn er in 2023 meer huishoudens die recht hebben op zorgtoeslag.

Kindgebonden budget
Het kabinet verhoogt het kindgebonden budget in 2023 aanzienlijk. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen voor het eerste kind, tweede kind en het extra bedrag voor alleenstaande ouders worden in 2023 verhoogd met € 356 per jaar. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen vanaf het derde kind wordt verhoogd met € 468 per jaar. Deze verhoging wordt in de opvolgende jaren geleidelijk afgebouwd, maar ook op lange termijn blijft het ten opzichte van 2022 een verhoging.

Extra geld bijzondere bijstand en kinderarmoede
Gemeenten krijgen extra geld voor sociaal minimabeleid om mensen te helpen die acuut in de problemen komen. Gemeenten krijgen ook aanvullende middelen om meer huishoudens schuldhulpverlening aan te kunnen bieden. Het kabinet maakt ook extra geld vrij voor landelijke instellingen die zich inzetten om kinderarmoede terug te dringen, zoals het Jeugdeducatiefonds en Voedselbanken Nederland. Deze bedragen maakt het kabinet later bekend.

Basisbeurs uitwonende mbo- en ho-studenten
Om de koopkracht van studenten te herstellen, trekt het kabinet eenmalig geld uit in 2023 voor de basisbeurs van uitwonende studenten. Zij krijgen € 165 per maand bovenop de basisbeurs die zij vanaf het studiejaar 2023/2024 ontvangen. De verhoging geldt voor mbo-, hbo- en universitaire studenten die recht hebben op studiefinanciering.
In de onderstaande afbeelding ziet u de Koopkrachtmaatregelen voor 2023 én het effect van de maatregelen op de koopkracht in 2023.Bron: Ministerie van SZW.

Arbeidsmarkt
Wie werkt, gaat minder inkomstenbelasting betalen. Daardoor houden werkenden meer over van hun brutoloon en wordt werken lonender.
Zoals eerde gemeld gaat het minimumloon met ruim 10% omhoog, AOW en uitkeringen stijgen mee.

Toeslagen
Het kabinet blijft werken aan het herstellen van wat er in het verleden fout is gegaan bij de toeslagen en aan zo goed mogelijke hulp aan gedupeerden én herstel van toeslagengedupeerden. Ook wordt het toeslagenstelsel verder verbeterd.

Onderwijs
De dalende trend in onderwijsprestaties in het primair en voortgezet onderwijs is zorgelijk voor de kansengelijkheid en het verdienvermogen van Nederland. Om die dalende trend om te buigen, maakt stelt het kabinet geld beschikbaar voor kwaliteitsverbetering, voor goede leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners.
Voor het vergroten van kansengelijkheid komt ook geld beschikbaar.
De basisbeurs voor studenten wordt heringevoerd en de aanvullende beurs uitgebreid. Voor studenten die geen recht hebben gehad op de basisbeurs wordt extra geld beschikbaar gesteld als tegemoetkoming.

Zorg
Nederlanders hebben een goede gezondheid, maar de zorg staat onder andere door de toenemende vergrijzing onder druk. Het kabinet wil de zorg toegankelijk houden voor iedereen. Daarom maakt ze in een integraal zorgakkoord afspraken met veldpartijen over een betere organisatie van de zorg. Met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen gaat het kabinet werken aan een omslag in de organisatie van de ondersteuning en zorg voor ouderen.

Wonen en Infrastructuur
Het kabinet wil meer betaalbare woningen, met name voor mensen met een middeninkomen. Dit doet het kabinet onder meer door de huurprijzen van middenhuur-woningen te reguleren en door het makkelijker te maken om een passende betaalbare koopwoning te vinden. Om te zorgen voor een goede ontsluiting van nieuwe woningen binnen de grootschalige woningbouwgebieden is voor de komende 10 jaar geld beschikbaar gemaakt in het Mobiliteitsfonds.

Prijsplafond energie
Het kabinet stelt een tijdelijk prijsplafond voor gas en elektriciteit voor.
Het betreft een tijdelijke maatregel die op 1 januari 2023 moet ingaan en tot het einde van het jaar doorloopt. Maar vanaf 1 november dit jaar is al verlichting mogelijk met een tussenvariant waarbij een prijsplafond wordt gesimuleerd en termijnbedragen worden verlaagd.
Het kabinet wil alle huishoudens helpen. Daarbij is de inzet dat minimaal de helft van de huishoudens volledig onder het prijsplafond valt. Er wordt een volumegrens voorgesteld van 1.200 m3 voor gas en 2.400 KWh voor elektra.
Wat betreft tariefprijs wordt gedacht aan een prijsplafond van maximaal € 1,50 voor gas en € 0,70 voor elektra. Mocht de ontwikkeling van de prijs uiteindelijk meevallen voor vaststelling van het plafond later deze maand, dan kunnen de plafonds nog worden verlaagd. Voor gas geldt dat het plafond maximaal verlaagd wordt tot € 1,20 per kuub. De korting die een gemiddeld huishouden krijgt, omgeven met onzekerheden, is € 2.280 op jaarbasis.
Iedereen die meer betaalt dan het prijsplafond profiteert van een vastgesteld tarief. Door de volumegrens blijft de prikkel om energie te besparen aanwezig. Dat blijft belangrijk omdat er nog steeds minder gas beschikbaar is in Europa dan in voorgaande jaren. Voor een verbruik dat hoger is dan het plafond afdekt, moet wel de geldende marktprijs worden betaald.
Een voor volgend jaar voorgestelde verlaging van de energiebelasting gaat niet door wanneer het prijsplafond een feit is. Voordeel van een plafond is dat consumenten duidelijkheid hebben wat zij kwijt zijn aan hun energierekening bij een normaal of gemiddeld verbruik.

Uitwerking
Het verder uitwerken van de precieze details van een prijsplafond heeft de hoogste prioriteit van het kabinet en daarvoor is het in overleg met onder andere energiebedrijven en sociale partners.
Het kabinet zet in op meer maatregelen om burgers meer zekerheid te bieden en ervoor te zorgen dat mensen hun rekening kunnen blijven betalen. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om een deel (€ 500) van de energietoelage die voor volgend jaar was voorzien al dit jaar uit te keren, bovenop de € 1.300 die voor 2022 al was voorzien voor sociale minima.
Gemeenten krijgen daarnaast aanvullende middelen van het kabinet om mensen met geldzorgen snel hulp te kunnen bieden. Ook heeft het kabinet met energieleveranciers besproken dat er weer vaste contracten worden aangeboden in 2023.

Noodfonds
Verder komt er een gezamenlijk noodfonds van de overheid en energieleveranciers waarmee moet worden voorkomen dat kwetsbare huishoudens met een betalingsachterstand te grote schulden opbouwen. Mensen moeten perspectief houden op een schuldenvrije toekomst. Daarom moet de gemeentelijke schuldhulpverlening hen hulp kunnen (blijven) bieden. Het kabinet wil zoveel mogelijk voorkomen dat schuldregelingen worden opgezegd wanneer mensen niet langer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.
Ook bedrijven worden geconfronteerd met hoge energiekosten. Het tijdelijke prijsplafond zal ook gelden voor ondernemers die recht hebben op de belastingvermindering in de energiebelasting.

Klimaat
Er komen maatregelen om Nederland klaar te maken voor een klimaatneutraal en circulair 2050. Daarom is het doel voor 2030 in de Klimaatwet aangescherpt tot 55% reductie, en een reductie van circa 60% van de CO₂-uitstoot ten opzichte van 1990. Om dit mogelijk te maken, heeft het kabinet een klimaatfonds opgericht voor de komende 10 jaar, boven op de bestaande investeringen en subsidies.

Defensie
Door de oorlog in Oekraïne blijkt weer hoe belangrijk het is dat je de defensie van een land op orde moet hebben. Het kabinet investeert in defensie om zo de krijgsmacht te versterken en defensie te transformeren tot een moderne, technologisch hoogwaardige organisatie met een sneller reactievermogen en een groter aanpassingsvermogen. De defensieuitgaven gaan in 2024 en 2025 naar 2% van het bbp. Hiervoor wordt in totaal structureel 5 miljard euro beschikbaar gesteld. Hiermee wordt de basis op orde gebracht, waarmee de gereedheid, inzetbaarheid en de wendbaarheid worden verhoogd. Naast de basis wordt de gevechtskracht versterkt. Dit doet Nederland niet alleen. Als lid van de NAVO en de EU is Nederland, samen met landen die onze waarden delen, ingebed in twee sterke en elkaar versterkende bondgenootschappen.

Reactie Vakbond ABW
De oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de inflatie zorgen voor wereldwijde onzekerheid.
Ook in ons land zijn daarover terechte zorgen. De gestegen prijzen zijn een enorme klap voor de koopkracht, dat merken we allemaal aan de kassa en aan onze energierekening. Grote groepen mensen komen hierdoor steeds meer knel te zitten en maken zich terecht zorgen over de stijgende kosten van hun levensonderhoud.

Vakbond ABW vindt de aangekondigde koopkrachtmaatregelen een goede handreiking, al vindt ze die rijkelijk laat, wetend dat mensen al maandenlang in de armoede en ellende worden gestort.
Vakbond ABW vraagt nog permanente aandacht voor het prijsplafond, enerzijds om te voorkomen dat je mensen uitsluit die het ook héél hard nodig hebben en anderzijds omdat de prijs van gas heel erg afhankelijk is van Rusland waar de oorlog zoals het nu uitziet aan het escaleren is.
Vakbond ABW hoopt daarom dat het miljardenpakket waarmee het kabinet de koopkracht wil stutten de betalingsproblemen voor de vele huishoudens voorkomt door proactief én tijdig handelen, en vooral ook te kijken daar waar nodig naar maatwerk oplossingen. Stilzitten is geen optie!

Er spelen los van de stijging van de inflatie en energieprijzen ook overige grote kwesties in Nederland zoals het stikstofbeleid, de permanente chaos op de ooit zo trotse nationale luchthaven Schiphol en de nog nauwelijks overtuigende plannen om wat te doen aan de ontwrichtende personeelstekorten in de publieke sector (o.a. het onderwijs, de zorg en de jeugdzorg).
Vakbond ABW hoopt dat de plannen in de Miljoenennota genoeg ruimte bieden niet alleen voor de aanpak maar vooral ook voor de oplossing daarvan.

Vakbond ABW roept werkgevers in Nederland op die mega winsten maken, de salarissen van hun werknemers te verhogen, want die leveren een significante bijdrage aan de realisatie van die winsten. Met de huidige personeelskrapte geldt meer dan ooit “om je personeel te behouden, moet je van ze houden!"

Vakbond ABW vindt de handreiking van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) als reactie op de miljoenennota, nl. dat die klaar te staan om hun klanten die financieel dreigen vast te lopen, te helpen positief.

Ook de reactie van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op de Miljoenennota dat huishoudens het in 2023 financieel minder zwaar krijgen stemt Vakbond ABW positief, want volgens het Nibud zorgt vooral het plafond op de energieprijs ervoor dat huishoudens weer grip op hun uitgaven kunnen krijgen en betalingsachterstanden in kunnen lopen.

Ook over de vervroeging van de huurverlaging voor sociale huurder naar juli 2023 zijn we positief.
Huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning kunnen vanaf juli 2023 al een huurverlaging krijgen van gemiddeld 57 euro per maand. De verlaging van de huur zou aanvankelijk in 2024 ingaan, maar is een jaar naar voren gehaald. Ongeveer een half miljoen huishoudens komen hiervoor in aanmerking, blijkt uit de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken die op Prinsjesdag bekendgemaakt is. Tegelijk wordt de huurtoeslag verhoogd zodat de woonlasten voor mensen met een laag inkomen nog iets meer worden verlicht.
Ook de reservering van geld door het kabinet in 2023 en 2024, voor de isolatie van woningen vinden we goed. Gemeenten kunnen hiermee steun geven aan bewoners van slecht geïsoleerde woningen. Zij hebben extra veel last van de hogere energieprijzen. Ook de subsidies voor isolatie worden verhoogd.

Inmiddels zijn de Algemene Politieke Beschouwingen, het tweedaagse Tweede Kamerdebat na Prinsjesdag geweest, en konden de fractieleiders van de 20 partijen aangeven wat ze vinden van de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd zijn.
Een voorlopige stand van zaken is dat hoewel de oppositie klaagt (‘te weinig, te laat´) er onder oppositiepartijen genoeg waardering is, zodat ook in de Eerste Kamer een meerderheid gloort. Maar zorgen zijn er ook.

Vandaag, bij het maken van deze Nieuwsbrief zal premier Rutte namens het hele kabinet reageren.
De beslissing van Poetin gisteren om 300.000 reservisten te mobiliseren vanwege de oorlog in Oekraïne leidt tot grote zorgen bij de EU en de NAVO. Zo is de prijs van gas, olie en tarwe de hoogte ingeschoten.
Het ziet er naar uit dat Prinsjesdag 2022 een momentopname is van een kabinet onder hoogspanning!


Bron: Ministerie SZW

Geplaatst op: 22-09-2022

Terug
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord