Logo
"De vakbond voor iedereen"
word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden

Privacy Statement

Wil je je aanmelden als lid of informatie ontvangen?
We vragen je in dat geval om een aantal gegevens. Deze (persoons)gegevens worden alleen gebruikt voor de (leden)administratie van Vakbond ABW. Soms vragen wij ook om gegevens van je werkgever zodat we kunnen bepalen onder welke cao je valt. We kunnen de vragen die jij hebt dan nog beter beantwoorden! Wij gebruiken deze informatie uitdrukkelijk niet om jouw werkgever op de hoogte te stellen van je lidmaatschap of vraag! Dit is het Privacy Statement van Vakbond ABW, gevestigd aan de Valkenburgerweg 75, 6419 AP in Heerlen, KvK- nummer 40186870. Onze contact gegevens zijn: - telefoon: 045-571 99 55 - e-mail: balie@vakbondabw.nl - website: www.vakbondabw.nl - postadres: Postbus 5, 6400 AA Heerlen

Vakbond ABW gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. In dit Privacy Statement staat beschreven hoe Vakbond ABW dit doet.
 

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee jij te identificeren bent. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:
 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens ten behoeve van het invullen van je belastingaangifte IB en/of aanvraag Toeslagen.
 

2. Verwerking persoonsgegevens

2.1 Doelen van de verwerking van gegevens

2.1 Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het beoordelen en accepteren van nieuwe leden;
 • het beheren en uitbreiden van ons ledenbestand;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om ons ledenbestand in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van ons vakblad, nieuwsbrieven of relevante vakbondsinformatie.
 

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1 Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van de individuele en collectieve belangenbehartiging van onze leden;
 • de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken.

Indien jij lid wordt van de Vakbond ABW – via onze website of anderszins - dan verschaf jij persoonsgegevens aan Vakbond ABW. Zo verwerkt Vakbond ABW jouw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening en de uitvoer van je lidmaatschap. Dit laatste houdt onder andere in dat Vakbond ABW lidmaatschapscontributie bij jou incasseert. Daarnaast kan Vakbond ABW jou telefonisch, per post, per e-mail, via Vakblad Vizier, website of via social media informeren over haar eigen activiteiten. Indien jij geen (digitale) brieven, nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, niet meer telefonisch benaderd wilt worden, geen vakblad Vizier meer wilt ontvangen kun je dit op ieder moment aangeven via het volgende e- mailadres: balie@vakbondabw.nl
 

4. Beveiliging en bewaartermijn

Vakbond ABW gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die jij aan haar toevertrouwt. Zo zorgt Vakbond ABW dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Slechts geautoriseerde personen binnen Vakbond ABW hebben toegang tot jouw gegevens.

Met deze personen is een geheimhoudingsovereenkomst gesloten en zijn aangewezen personen verantwoordelijk toe te zien op de naleving van privacywetgeving binnen Vakbond ABW. Daarnaast bewaart Vakbond ABW jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Wel kunnen persoonsgegevens eventueel langer worden bewaard ten behoeve van toekomstige belangenbehartiging van het betreffende bondslid. Vakbond ABW treft de nodige maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend voor die specifieke doelen worden gebruikt.

Een aantal maatregelen die we nemen:
 • Wij schermen toegang tot persoonsgegevens af met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
 • Firewalls zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde toegang tot onze servers wordt gegeven.
 

5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen

5.1 Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo‘n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

5.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan je verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener.

5.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.
 

6. Informatie, wijziging en bezwaar

6.1 Je kunt over de verwerking van jouw persoonsgegevens altijd contact met ons opnemen.

6.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
 • of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van jouw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
 • overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;
 • vragen over de inhoud van dit Privacy Statement.

6.3 Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

Indien jij een overzicht wenst van de persoonsgegevens die Vakbond ABW over jou verwerkt, dan kan jij je verzoek tot inzage samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, sturen naar onderstaand adres.
Daarnaast kun je een aantal persoonsgegevens altijd bekijken en eventueel wijzigen op onze website, door met je bondsnummer en geboortedatum in te loggen.
Indien jouw gegevens niet blijken te kloppen of jij anderszins bezwaren hebt tegen het verwerken van jouw betreffende persoonsgegevens door Vakbond ABW, kun je Vakbond ABW verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je kunt je verzoek sturen naar de volgende contactgegevens:
 • postadres: Vakbond ABW, Postbus 5, 6400 AA Heerlen
 • e-mail: balie@vakbondabw.nl
 • telefoon: 045-571 99 55
 

7. Internet en cookies

De website van Vakbond ABW maakt gebruik van cookies. Een cookie is een soort pakketje waarin informatie kan worden verzameld over instellingen, bezochte websites en aangeklikte onderdelen op websites. Een cookie kan ook worden gebruikt om de bezoekerservaring te verbeteren door kleine bestanden tijdelijk op te slaan. Vakbond ABW gebruikt cookies voor het verzamelen van bezoekersinformatie t.b.v. Google Analytics om zo inzicht te krijgen in de doelgroep en diens interesse voor de rubrieken op de website.

Gegevens die via cookies worden verzameld, worden slechts anoniem gebruikt door Vakbond ABW.
 

8. Wijzigingen in Privacy Statement

Vakbond ABW behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen.
Op onze website vind je het meest actuele statement. Je wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat jij op de hoogte bent van wijzigingen.
 

9. Klachtrecht

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als bondslid? Neem dan in ieder geval contact met onsop.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Versie mei 2018
 
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord